امکانات سالن

اجاره سالن شامل امکانات زير مي باشد :

  • داراي کليه امکانات اجرايي رويداد
  • کلاس بزرگ، مناسب دانشجوها و کارمندان
  • برج داراي امکاناتي براي پارکينگ نمي باشد.
  • هر يک ساعت اضافه خارج از برنامه اجاره سالن 5 ميليون ريال محاسبه مي گردد.
  • سالن در روزهاي پنج شنبه و جمعه و تعطيلات رسمي 20 درصد افزايش قيمت دارد.
  • براي امکانات اضافي هماهنگ بفرماييد. (تصويربرداري و کنترل صدا، نيروي خدمات و نيروي اجرائي، خدمتکار، مجري، اينترنت، ويدئو پروژکتور اضافه، کافه جهت پذيرايي و…)